מסמכים כראיה

law
בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:1. הגדרות בכללים אלה - "חומר ארכיוני" - כל מסמך שבידי עורך דין עקב טיפולו בענין לקוחו, בין שערך אותו ובין שנמסר למשרדו; "מסמך" - כל כתב על גבי נייר או על גבי ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח