תקנות הביעור הנחיות כלליות חלק ח'

shredder

טור ב` טור א`
חלק ח` – כללי
1. הנהלת משרד ממשלתי
לצמיתות (1) כל תיקי לשכת שר או סגן שר, לרבות העתקי המכתבים היוצאים, המתויקים בסדר כרונולוגי, למעט:
א. תיקים בעניינים מנהליים וכספיים בענייני משק ומנגנונים שתקופות החזקתם קבועות בתקנות כ"תעודות שגרתיות";
ב. פרוטוקולים, סדרי יום ונספחים של ישיבות הממשלה ושל ועדות שרים, שאין עליהם הערות משמעותיות של השר;
ג. פרוטוקולים וסדרי יום של הכנסת וועדותיה;
ד. פניות ללשכת השר שהועברו לטיפולו של גוף אחר ואשר השר או סגן השר לא טופלו בהן אישית.
לצמיתות (2) כל תיקי לשכת המנכ"ל, לרבות העתקי המכתבים היוצאים, המתויקים בסדר כרונולוגי, למעט:
א. חומר שאין לו ערך של מקור;
ב. תיקים שתקופות החזקתם קבועות בתקנות כ"תעודות שגרתיות";
ג. פניות שהועברו לטיפולו של גוף אחר
בהנהלה – לצמיתות
ביחידת משנה אזורית – 3 שנים (3) פרוטוקולים מישיבות הנהלת המשרד ומישיבות תיאום
לצמיתות (4) תיקי תקציב שבידי הרשות המשרדית האחראית להכנת התקציב
לצמיתות (5) תיקי ועדות המכילים סיכומי ישיבות, פרוטוקולים, תזכירים, ועדויות בעניינים מקצועיים וייעודיים של המשרד
10 שנים (6) תיקי ועדות העוסקות בנושאים הקשורים בשירותי עזר למינהל
לצמיתות (7) תיקי כנסים מקצועיים וועידות מטעם המשרד המכילים תזכירים שהוגשו לבאי הועידה או הכינוס, לרבות רשימת משתתפים והצילומים, למעט עניני מינהל ומשק
לצמיתות (8) תיקי דובר המשרד או האחראי ליחסי ציבור המכילים קטעי עיתונות מאורגנים שיטתית ותצלומים המתייחסים לתחומי הפעילות של המשרד או השר
לצמיתות (9) התכתבות בעניין שאילתה של חבר כנסת
3 שנים (10) תיק המנוהל במשרד מחוזי או נפתי המכיל התכתבות עם המשרד הראשי בענייני משק ואפסנאות
לצמיתות (11) תיקי לשכת היועץ המשפטי הדנים בחקיקה ובחקיקת משנה מטעם המשרד, בייעוץ משפטי ובחוות דעת של המשרד על חקיקה יזומה על-ידי משרד אחר
5 שנים (12) הצעת חוק פרטית של חבר כנסת
לצמיתות (13) תיק ביקורת של מבקר המדינה, כולל המעקב המנוהל במשרד ממשלתי, למעט מבחר
לצמיתות (14) תיק ביקורת של מבקר פנימי
2 שנים (15) העתק תלונה שבטיפול יחידה אחרת שהועברה לידיעת המבקר
5 שנים (16) תיק מכרז לבינוי, לאספקת טובין או מתן שירותים, למעט מכרזים שעוררו עניין ציבורי, בעלי חשיבות לאומית או מוניציפאלית שעניינם הקמת בנייני ציבור ותשתית וביצוע פרויקטים גדולים וייחודיים
לצמיתות (17) מכרז שעורר עניין ציבורי בעל חשיבות לאומית או מוניציפאלית, שעניינו הקמת בנייני ציבור ותשתית וביצוע פרויקטים גדולים וייחודיים
2 שנים (18) הצעות של מתמודדים במכרז, שלא זכו בו, למעט הצעות אדריכלים במכרזים לתכנון מבני ציבור
לצמיתות (19) הצעות אדריכלים במכרזים לתכנון מבני ציבור
7 שנים (20) תיקי ועדה לבחירת עובד מצטיין
2. בתי-ספר ומוסדות חינוך
1. כללי
לצמיתות (1) רשימת בוגרי בית-הספר כולל ציונים
לצמיתות (2) פרוטוקולים מישיבות מועצת המורים והנהלת בית-הספר
לצמיתות (3) תכניות לימודים ייחודיות של בית הספר
לצמיתות (4) דו"חות כספיים שנתיים וביקורת חשבונות בית הספר
לצמיתות (5) תקנונים נהלים והוראות נוהג לתלמידים
לצמיתות (6) עותק אחד מכל טופס, שאלון, בחינה, עלון, חוזר
לצמיתות (7) עותק אחד מכל תמונת מחזור שנתית
לצמיתות (8) תצלומים, סרטים קלטות מחיי בית הספר
לצמיתות (9) כל החומר הארכיוני (למעט תעודות שגרתיות בענייני כספים ומשק שתקופות השמירה שלהן קבועות בחוק
לצמיתות (10) כל חומר ארכיוני ומוזיאלי הקשור בהנצחת בוגרי בית-הספר, מוריו ותלמידיו
לצמיתות (11) רשימות תלמידים עם ציונים ובלעדיהם
לצמיתות (12) מערכת שיעורים שנתית
לצמיתות (13) תקציב בית הספר
לצמיתות (14) חומר מוזיאלי (דגל, גביעים, מגנים, תעודות הוקרה וכיו"ב)
60 שנים (15) העתקי תעודות בגרות ותעודות גמר
3 שנים (16) בחינות כניסה לבית-הספר
5 שנים לאחר התשלום האחרון (17) התחייבויות כספיות לתשלום שכר לימוד שקוימו במלואן
5 שנים לאחר שסיים לימודיו בבית-הספר (18) כרטיס תלמיד שאין בו רישום ציונים
10 שנים לאחר שסיים לימודיו בבית הספר (19) תיק בעניין תלמיד שיש בו רישום ציונים וחוות דעת מקצועיות
7 שנים לאחר פרישתו מהעבודה (20) תיק אישי של מורה שלגביו מנוהל תיק אישי במשרד ממשלתי, בהנהלת הרשות המקומית או בהנהלת התאגיד
5 שנים (21) העתקי גיליונות תשלום שכר למורים על-ידי משרד ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד
5 שנים (22) רשומות בדבר ניהול משק בית הספר ואספקת ריהוט וציוד
5 שנים (23) דו"חות סטטיסטיים חודשיים ושלישוניים בענייני כוח-אדם ותלמידים, למעט דו"ח סטטיסטי שנתי
2 שנים (24) יומני כתה (נוכחות תלמידים)
5 שנים (25) שוברות הכנסה של דמי שכלול וגביית תשלומים אחרים מהורי התלמידים
5 שנים (26) רישום הכנסות והוצאות ידני או ממוחשב
5 שנים (27) רשומות בדבר בעיות משמעת של תלמידים
5 שנים (28) רשומות בעניין ביקור סדיר בבית-הספר
2 שנים (29) חוזרים של הרשות המקומית
2 שנים (30) חוזרים של המנהל הכללי במשרד החינוך
יישמרו עד עדכונן (31) הוראות נוהג בחוזר המנהל הכללי
2 שנים (32) תיק בדבר רישום תלמיד, כשהתלמיד ויתר על הלימודים או שלא התחיל בהם, למעט תעודות מקוריות
2 שנים (33) מחברת בחינה (כולל בחינת בגרות) ותלוש ציון
2 שנים (34) אישורים לתלמידים ולבוגרים
5 שנים (35) פריצות וגניבות
5 שנים (36) אגרת שירותים
5 שנים (37) עזרה כספית לתלמידים (כרטיס נסיעה, שיעורי עזר, ביגוד)
10 שנים לאחר שהתלמיד עזב את בית הספר (38) כרטיס בריאות של תלמיד
3 שנים (39) שמירה בבתי ספר
5 שנים לאחר סיום השימוש במבנה (40) שימוש במבנים ובמתקני בית-הספר על-ידי גורמי חוץ
לצמיתות (41) פרוטוקולים מישיבות ועד הורים
5 שנים (42) איתור תלמידים לכיתות מיוחדות, למעט מדגם
5 שנים (43) הסעות מאורגנות של תלמידים
5 שנים (44) התכתבות עם המרכזייה הפדגוגית
(45) בפרטים הבאים:
25 שנים לאחר לידת התלמיד א. התכתבות וטפסים בעניין העברת תלמיד למוסד חינוכי אחר ביוזמת הנהלת בית הספר
2 שנים ב. התכתבות וטפסים בעניין העברת תלמיד למוסד חינוכי אחר ביוזמת התלמיד
25 שנים לאחר לידת התלמיד (46) רשומות בעניין תאונות של תלמידים במוסדות חינוך, המצויות בבתי-ספר
5 שנים (47) פעולות לימודיות וחברתיות הכוללות: (חוגים, טיולים, התרמות, מסיבות, תערוכות, קייטנות) למעט מבחר תיקים שישמרו לצמיתות
לצמיתות (48) תיק קשרים עם הקהילה
לצמיתות (49) מלגות ופעילות מיוחדת (כולל סיוע) שבית הספר מגייס עבורן תרומות
2. מוסדות להשכלה גבוהה
7 שנים (1) דפי משוב, למעט דוגמאות
3. לשכת מדען ראשי
15 שנים (1) הצעת מחקר שאושרה
5 שנים (2) הצעת מחקר שנדחתה
לצמיתות (3) תיק עניני המכיל פרוטוקולים של ועדת מחקר, פרויקט מעבר, חקר ישימות, תקציב הלשכה, נהלים והנחיות, סכום האישורים וההתחייבויות
4. לשכה משפטית
לצמיתות (1) התכתבות בנושא חקיקה
15 שנה מפסק דין
סופי (2) תיק תביעה בבית דין לעבודה
30 שנה מפסק הדין הסופי (3) תיק תביעה בבית משפט אזרחי
12 שנים מפסק הדין הסופי (4) תיקי בג"ץ, למעט מדגם ומבחר
15 שנה מפסק הדין הסופי (5) תיק תביעה בבית דין למשמעת של הנציבות
7 שנים (6) חוות דעת בנושא מכרזים
לצמיתות (7) אמנות בינלאומיות
לצמיתות (8) חוות דעת משפטית
לצמיתות (9) הנחיות ונהלים של הלשכה המשפטית
לצמיתות (10) התכתבות וחוות דעת בדבר שינויים ארגוניים ומבניים במשרד
לצמיתות (11) תיק ועדה בראשות היועץ המשפטי או נציגו
15 שנה (12) תיק ועדה בהשתתפות היועץ המשפטי או נציגו
7 שנים מתום ההתקשרות או מתום תקופת האחריות, לפי המאוחר (13) חוזים של המשרד, למעט חוזים שעוררו עניין ציבורי או שהם בעלי חשיבות לאומית, או שעניינם הקמת בנייני ציבור ותשתיות או ביצוע פרויקטים גדולים וייחודיים
לצמיתות (14) חוזים של המשרד שעוררו עניין ציבורי או שהם בעלי חשיבות לאומית, או שעניינם הקמת בנייני ציבור ותשתיות או ביצוע פרויקטים גדולים וייחודיים
5. מינהל כללי וייעול
שנה (1) פניות בנושאים שונים שלא נמצאו ראויות למענה, למעט דוגמאות
שנה (2) עצומות, לרבות דפי החתימות, למעט מבחר
7 שנים (3) דפי משוב, למעט דוגמאות

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן