הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ג – 1973

income-tax

בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, אני מורה לאמור:
פרק א`: כללי
1 . בהוראות אלה –
"אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;
"מערכת חשבונות" – ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת; "מערכת חשבונות ממוחשבת" – מערכת חשבונות, או חלק ממנה, המנוהלת באמצעות מחשב בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ה` שבסעיף 36, לרבות תוכנה, טבלאות עזר ואמצעי איחסון ממוחשבים ולמעט קובץ זמני; ולגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת כאמור בנספח ה` שבסעיף 36 – ובלבד שנרשמה על ידי המנהל; ביטל המנהל רישומה של תוכנה, כאמור בסעיף (ג)(4) בנספח ה` האמור (להלן – ביטול הרישום), יראו בה מערכת חשבונות ממוחשבת לגבי לקוחות שרכשו את התוכנה לפני ביטול הרישום, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים לאחר ביטול הרישום;

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן